ค้นหาบล็อกนี้

ผีเสื้อ

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Leaning Log In Class

form this week I recieve more knowlage from teacher and procces of creat
if clause sentence.This follow sentence are

ถ้าฉันถูกล็อตเตอร์รี่ ฉันก็จะรวยแล้ว
1.If I have won lottary I would be rice.
ถ้าฉันอ่านหนังสือเมื่อคืนนี้ วันนี้ฉันคงเรียนIf clause แบบผสมรู้เรื่อง
2.If i had read a book last night,I might understand the contents of mixed.
ถ้าจิมรัยข้อความที่ฉันฝากไว้ให้เขาเมื่อชั่วโมงที่แล้ว เขาคงรอพบฉันอยู่แล้วตอนนี้
3.If Jim recived the massage that I left Jim a hourse ago,he is waiting for me now.
ถ้าทอมรวยคงจะซื้อรถคันใหม่แล้ว
4. Tom were rich ,he would have bought a new car.

Leaning Log In Class

If-clause
If Clause หรือ Condition Clause หมายถึงประโยคที่แสดงหรือกำหนดเงื่อนไข ขึ้นในเวลาที่่ต่างๆ กัน แต่เวลาที่พูดนั้นเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันรูปกริยาที่ต่างกันใน If-clauseเป็นเพียงตัวบ่งให้ทราบว่าเป็น เงื่อนไขแบบใดเท่านั้น
ประโยค If-clause (ประโยคเงื่่อนไข) จะประกอบด้วย
1. ส่วนที่เป็นเงื่อนไข (If Clause)
2. ส่วนที่เป็นข้อความหลัก (Main Clause)
1. If-clause แบบที่1 ใช้สมมุติในสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นจริง ประโยค if-clause เป็น present simple ประโยค main-clause จะเป็น future simple
# if-clause ==> v.1
# main-clause ==> will, shall, can, may + v.1

If Cluase + future tense
- If it doesn't rain tomorrow, we will have a picnic.
- I will be able to do this exercise if I try.

# ถ้าเป็นความจริงเสมอ main-clause ให้ใช้ present simple
- If the ice falls into the water, it floats.
# กริยาใน main-clause เป็นคำสั่ง หรือ ขอร้อง ให้ใช้ present simple
- If the teacher asks you, tell him the truth. (คำสั่ง)
- If you leave, please turn out the light. (ขอร้อง)
# If-clause แบบที่1นี้ สามารถใช้ should แทน if ได้
- Should he refuse to leave, telephone Mr. John.
- If he refuse to leave, telephone Mr. John.
# unless = if not; ประโยคหลัง unless จะเป็นประโยคบอกเล่า ไม่อย่างนั้นจะเป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ
- Malee will not come unless she has time.
- Malee will not come if she has no time.

2. If-clause แบบที่2 ใช้สมมุติในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นจริงในปัจจุบัน ประโยค if-clause เป็น past simple ประโยค main-clause จะเป็น future in the past หรือ conditional tense
# if-clause ==> v.2
# main-clause ==> would, should, could, might + v.1

- If I had more time, I would read more books. [ขณะปัจจุบันนี้ไม่มีเวลามากพอ]
- If I were you, I would not let him say such things. [ใช้ were กับทุกบุรุษ ไม่ใช้ was]
# เราสามารถละ if โดยเอากริยาช่วย were ในประโยค if-clause มาไว้หน้าประโยคแทน
- If he were to leave (If he left) )today, he would be there by Friday.

-Were he to leave today, he would be there by Friday.
3. If-clause แบบที่3 ใช้สมมตุในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย หรือตรงกันข้ามกับความจริงในอดีต ประโยค if-clause เป็น past perfect ประโยค main-clause จะเป็น future perfect in the past หรือ perfect conditional
# if-clause ==> had + v.3
# main-clause ==> would, should, could, might + have + v.3
- If I had had her e-mail address, I would have written to her.

# ถ้าเป็นเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบันสังเกตจาก now ให้เปลี่ยน Tense ใน main-clause จาก would have + v.3 เป็น would + v.1
- If there had been no floods last year, the crop would be better now.
# เราสามารถละ if โดยเอากริยาช่วย had ในประโยค if-clause มาไว้หน้าประโยคแทน
- If I had known that, I would have lent you mine.

-Had I known that, I would have lent you mine.
*หมายเหตุ: นอกจากคำว่า if แล้ว ยังมีคำอื่นๆที่ใช้ในประโยคเงื่อนไขได้แก่
a) suppose หรือ supposing = สมมุติว่า
b) on condition that หรือ on the condition that = โดยมีเงื่อนไขว่า
c) so long as หรือ as long as = ถ้า, ตราบใดที่
d) what if = สมมุติว่า


learning out class
A snack and humanitarian farmer
On morning in winter it so cool and the farmer go to farm.
เช้าวันหนึ่งในฤดูหนาว อากาศหนาวเย็นจัด ชาวนาผู้หนึ่งได้ออกจากบ้านไปทำนาตามปกติ
Among falling rain a framer were met the weather is cold. Farmers have found a snake curled into a solid sleep because of cold.

ในท่ามกลางสายฝนอากาศอันหนาวเย็นนั้น ชาวนาได้พบงูเห่าตัวหนึ่งนอนขดตัวแข็งอยู่เพราะความหนาว
Then a farmer evanesce catch a snack and hold for warm form a farmer and
Pat a body of snack.
ดังนั้นชาวนาจึงค่อยๆ จับงูเห่าตัวนั้นขึ้นมาอุ้มไว้ เพื่อให้มันได้รับความอบอุ่นจากตัวของชาวนาเอง
และลูบไล้ไปตามตัวของงูเห่า
For a snack loosen the cold not long a snack is relax slow and can movement.
เพื่อให้งูเห่าคลายความหนาวลง ไม่นานนักที่ชาวนาลูบไล้ไปมาบนตัวงูเห่าความอบอุ่นจากมือของชาวนา
ช่วยให้งูเห่าตัวนั้นค่อยๆ เคลื่อนไหวได้ ในที่สุดเมื่องูเห่าตัวนั้นเคลื่อนไหวได้ตามปกติ
It snatch on arm of a farmer, a farmer cry with pain and wilt to die.
มันก็ฉกกัดเข้าที่แขนของชาวนาทันที ชาวนาผู้นั้นร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดและล้มลงสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นเอง
Before the farmer die he said “ Merit with the beast Tend to harm with us ”
ก่อนตายชาวนาผู้นั้นได้ร้องรำพันออกมาว่า “ทำคุณแก่สัตว์ร้ายมักจะให้โทษแก่เราอย่างนี้แหละหนอ”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : อย่าหวังความกตัญญูจากการช่วยเหลือคนอกตัญญู
The Fairy tale story teach : Don't expect gratitude from help those ungrateful.

week4

Week 4
Tense
Simple S+V.1
Present Continuous S+ V. to be +V.ing
Perfect S+ has/have+V.3
Perfect Continuous S+ has/have +been+ V.ing
Simple S+V.2
Past Continuous S+ was/were +V.ing
Perfect S+ had+V.3
Perfect Continuous S+ had+ been+ V.ing
Simple S+ will/shall/be going to+ V.1
Continuous S+ will/shall+ be+ V.ing
Future Perfect S+ will/shall+ have+V.3
Perfect Continuous S+ will/shall+ have+ been+ V.ing

Leaning Log In Class

Can/Could
In class we can learn can and could I have more knowladge about how to use can and could.
Can is an auxiliary verb, a modal auxiliary verb. We use can to:
• talk about possibility and ability
• make requests
• ask for or give permission


Structure: Subject + can + main verb

Use of Can
Can: Possibility and Ability
We use can to talk about what is possible, what we are able or free to do:
• She can drive a car.
• John can speak Spanish.
• I cannot hear you. (I can't hear you.)
• Can you hear me?

Can: Requests and Orders
We often use can in a question to ask somebody to do something. This is not a real question - we do not really want to know if the person is able to do something, we want them to do it! The use of can in this way is informal (mainly between friends and family):
• Can you make a cup of coffee, please.
• Can you put the TV on.
• Can you come here a minute.
• Can you be quiet!

Can: Permission
We sometimes use can to ask or give permission for something:
A. Can I smoke in this room?
B. You can't smoke here, but you can smoke in the garden.
(Note that we also use could, may, might for permission. The use of can for permission is informal.)

Could
Could is an auxiliary verb, a modal auxiliary verb. We use could to:
• talk about past possibility or ability
• make requests
Structure of Could: Subject + could + main verb

Use of Could
Could: Past Possibility or Ability
We use could to talk about what was possible in the past, what we were able or free to do:
• I could swim when I was 5 years old.
• My grandmother could speak seven languages.
• When we arrived home, we could not open the door. (...couldn't open the door.)
• Could you understand what he was saying?

Could: Requests
We often use could in a question to ask somebody to do something. The use of could in this way is fairly polite (formal):
• Could you tell me where the bank is, please?
• Could you send me a catalogue, please?

Leaning Log In Class

I have knowlege of class about modality.In linguistics, modality is what allows speakers to evaluate a proposition relative to a set of other propositions. In standard formal approaches to modality, an utterance expressing modality can always roughly be paraphrased to fit the following template.
I can search modality in online there are

1.EducationMultimedia learning
2.HumanitiesIn law: the basis of legal argumentation in United States constitutional law
In law: the basis of legal argumentation in United States constitutionallaw
In theology: Modality (theology): the organization and structure of the church, as distinct from sodality or parachurch organizations
In music, the subject concerning certain diatonic scales known as musical modes (e.g., Ionian)
In sociology, Modalities (sociology) is a concept in Anthony Giddens structuration theory

3.Linguistics
Modality(semiotics), the channel by which signs are transmitted (oral, gesture, written)
Linguistic modality, covering expressions of how the world might be and should be. This includes expressions of necessity, permissibility and probability, and negations of these

Medicine
Sensory modality or Stimulus modality, a type of physical phenomenon that one can sense, such as temperature and sound
In psychotherapy, a method of therapeutic approach
In medical imaging, any of the various types of equipment or probes used to acquire images of the body, such as radiography, ultrasound and magnetic resonance imaging

Science and technology
Transportation modality, a mode of transport
modal logic, a form of logic which distinguishes between (logically) "necessary truths" and "contingent truths". Related topics include possibility, impossibility, actuality, and related predicates
modality (human-computer interaction), a path of communication between the human and the computer, such as vision or touch

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

learning log in class

The first week in my class room teacher explaned the purpose of learning about translation .The context not more in adition techneqc to learning.Teacher told me in this week,this technical of translation is more difficult and we should knowlage of the world ,have listening skills,speaking skills,writing skills .We must translation to beautiful and honest as the woman must beatiful and honest for she is perfect.
First week I understand for teacher explaned to me and I will follow my teacher and obey and I will be a good student.