ค้นหาบล็อกนี้

ผีเสื้อ

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Dear Abby

THE NEW ROYALS:In pictures: A bus tour through Kate Middleton's life
Dear Abby
.High School Junior Suffers Loss That Has Yet To Occur
Share
retweet
EmailPrint..More from Dear Abby:
Readers Rise Up To Support Subject Of Cosmetic Makeover .
Woman Won't Give Approval To Friend's Destructive Affairs .
Woman Trapped By Memories Must Break Free Of The Past .
Pregnant Teen Needs Worried Friend's Support, Not A Lecture .
More »
About The Author:
Dear Abby is written by Abigail Van Buren, also known as Jeanne Phillips, and was founded by her mother, Pauline Phillips.


By Abigail Van Buren Abigail Van Buren – Sat Feb 26, 2:16 am ET
DEAR ABBY: I am a junior in high school and will graduate next year. I attend a private school where I have made many good friends -- teachers included -- and have created many happy memories.
I have just been hit with the realization that my time in high school is running out. Once I leave for college, I may never see or talk to my friends here again. I can't process the thought of having such great friends and mentors and losing them. I'm afraid for the future and how I will miss everything I've experienced at my school.
Do you have any suggestions on how to deal with all this? I can barely sleep because I feel like it's only going to get worse. -- LEAVING IT ALL BEHIND IN LOUISIANA
DEAR LEAVING IT ALL BEHIND: You have the rest of your junior year and senior year of high school to enjoy. Please don't cloud them by worrying that you will lose touch with your friends and mentors. Once you graduate, you will have the Internet and social networking sites to keep you in touch, and you can see each other during vacations.

You have great adventures ahead of you -- and so do they. True friendships don't have to end because of distance. While some of them may, others last a lifetime. And those are the ones that count.

Comments 1 - 10 of 109
FirstPrevNextLastPost a CommentComment Guidelines
Thank You!
Your comment has been received and should be available shortly. A preview is shown here.
Jeerawan Phetrata second agoI hope you will meet a real good friend I ever a junior in high school I have a good teacher and good friend and bad friends.I so care my friends but they not care me. I have been treacherous with my love friend.But I happy with my best friend and best teacher.
I have advanture in high school about fled a school and go to department store with my love
friend and I think that my advanture is more experience to me .

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Leaning Log In Class

Learning log in class
In this week we can learn to translate in class. We must have knowledge of grammar. And this week, teachers taught in Tense.
Tense(present/past/future)
Apspects:การณ์ลักษณะ(มุมมองของผู้พูดที่มีต่อสถานการณ์ เหตุการณ์นั้นๆ เช่น ผู้พูดพูดว่า เสร็จสิ้นแล้ว, กำลังเกิดขึ้น, หรือเกิดขึ้นซ้ำๆ)
1.Progressive aspects
1.1กำลังดำเนินอยู่ เช่น She was sleeping.
1.2เหตุการณ์เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็ว แต่เกิดขึ้นซ้ำๆเช่น The boy hitting my dog.
1.3เหตุการณ์ที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เช่น I am writing a book on globle warming.
1.4เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว เช่น She is living in London.
2.Perfective aspect
1.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว เชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือเวลาภายหลัง
-The thief had run away when the police arrired.
2.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และดำเนินอยู่ถึงปัจจุบัน
-We have lived in Japan since last year.
3.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยไม่ระบุเวลาแน่ชัด
-I have been to Indain.
4.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และยังส่งผลในปัจจุบัน
-He has cut himself. I have eaten rice.

Example
1.Most people believe that dogs are man's bedt friends.
2.At present the unemployment in Thailand is stands 28 percent.
3.My sister drinks a glass of water everymoning.
4.When I was young, I drank a glass of milk everyday.
5.Nid called me a few days ago.
6.Since Noi quit the job, she has never called me.
7.The government has announced an increase in oil price.
8.A:Lek has been to Japan twice.
B:Yai has gone to the states and will be back.
9.You have been working hard. Now you should rest.
10.While I was waiting for see the docter I read two magazines.
11.When I went into the living room, my husband was waching news.
12.When I went into the living room, my husband had watched the news.
13.Sak had been smoking for give

HOUSE REGISTRATION

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Food formula Fried crab with curry powder


Thai Food Fried crab with curry powder
Ingredients

• 1 Crab
• 1 egg,
• Onion, cut into short pieces 3 plants
• Kum celery, cut into 2 pieces
• 1 Onion
• 2 red chili
• 2 teaspoons curry powder, pepper powder 1 / 4 tsp,.
• 1 tablespoon of chili paste
• Milk 1 /2 cups
• 2 tablespoons of an oyster sauce
• 1 tablespoon minced of a garlic
• 3 tablespoons oil
How to make
1. Cleaning a crab and is dirty out of the crust, chopped in pieces and set aside to excess of water
2. Mix an egg, milk, a curry, Chili paste to combine.
3. Put oil on the flying pan ,put garlic on pan to smell of fried then put crab, curry powder,egg, oyster sauce and Fried to combine.
4. Put an onions. , celery. , red chilli. , Fried together, put a pepper, Fried enough over again, then turn off the power,drew on a plate.

English lesson Plan page 7
English lesson Plan page 6


English lesson Plan page 5


English lesson Plan page 4


3.Practice
3.1 The students are in pairs and take turns speaking order and request and acting with assembly
3.2 Requested a volunteer or random a students come out speak order and request to perform as a friend.
3.3. students are illustration to order and request.
4.Production
4.1 Students are present the music and cating that each of groups are new brainstorm.
4.2 Students are take the other voabulary in music or other pictures to present to chart.
4.3Students match a picture and order sentence put on the table’s teacher then to mounted on the board and Check the correct and reading.
5.Wrap up
5.1Play a ”Simon Say” game.
5.2. Students take an exercises to write a sentences follow the prescribed picture.
Learning Materials
1.Music
2.Bar of order sentense
3.Picture cards and bar of sentence for matching.
4.Work sheet
5.VCD player or DVD player
6. the situation of text labels such as Electric train Station, subway station
Records of the results after learning
1. The results of learning
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Problems and obstacles
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. suggestion
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

English lesson Plan page 3Learning process
1.Warm up
1.1Give students listening music Down and Up again and again and Chlorinated and sing while the students listen to music and teacher are acting.
Down and Up Music
Down and up and clap,lap,clap,
Down and up and clap,lap,clap,
We clap to the left and we clap to the right
Turn around and clap ,clap,clap,(walk,nod,hop,shake…..etc)
1.2 Teachers pointed a vocabulary in the song.Students are pronunciation and made posture or tell the meaning of the the vocabulary.
1.3 Students sing a song and position follow to the teacher.
1.4Each group of students are brainstorm fine the vocabulary in song and think acting or drawing a illustration.
2.Presentation
2.1 Teachers speak an imperative sentence ,whole affirmative sentence and negative sentence and students are speak and acting such as
Stand up.Turn left.Turn back.Turn around.Poin to the window.Sit down.
Don’t sleep in the classroom.Don’t eat food in the classroom.Don’tdraw cartoons in the
Book.
2.2Teacher are show order and students are reading and conclude a meaning and take note on the book.
2.3Teacher are speaking an order sentence and show a sentence cards and students are repeats follow and acting.
Such as
T:Can/Could you tell me your nickname,please?
S:My nicname is “Tee”
T:Can/Could you clase the window ,please?
S:Yes,I’ll do now.
T:Can/Could I borrow your pen,please?
S:Yes.Here you are.
2.4Teacher are summary Can/Could and please for Shows the politely of request and student are take note on the book.

English lesson Plan page 2


Integration
Group of learning Thai language to use a order sentence and request sentence ,group of learning Health and Physical Education design a demeanor,group of learning art to draw picture of command.
Aptitude
1. Ability in community ,sing a song then communicate come out are look and drawing a pictures.
2.Ability in thinking
2.1 Thinking analyse classify of the word.
2.2 Criticize judge by use the reason.
2.3Applied instead of the verb that have just one syllable , think / , have seem the way assembles.
2.4 Think concept manner imagines to follow a sentence that hears and summarize learning
The evidence of learning
Work / Work responsibility
1.Group work writing sing a song assemble look
2.Individual work speaking/ writing/ drowing a pictures/ Look a sentence of the , orders, requests instructions and clarification
3. Individual work write a Imperative sentence , Request affirmative sentence and negative sentence and strurcture of sentence in the book.
Evaluation

English lesson Plan page 1
English Lesson Plan
About
: Down and Up Unit 1 about Interpretation and Giving Opinions
subject :English the base 1(english21101) Mathayomsuaksa 1 Time 3 hour
…………………………………………………………………………………………………
Standard t 1.1 undrestand and construe about listen and read form many kind of media and show a reasonablely thinking.
Indicators M.1/1 practice follow the order and advice and esey to explain that listen and read.
Improtance substance
Ability in used order ,request affirmative sentence and negative sentence that have meaning to oneselft and classmate ,school and close person that correct by pass process of practice language skills language for communication that emphasize practice wich apply listening skills speacking skills reading skills and writing skill be together.Students can apply to use in real day with confident , well-manneredly , correct follow the place and season and a person.
Learning substance
1. Orders, requests and recommendations and denied telling that have meaning to oneself,classmate and intimate person such as
Look at the…../hrer/over there./Say it again/Read and drosw/Put a/
2.Can/Could/Pleasein order sentences such as Please look up the meaning in a dictionarary/
Look up the meaning in a dictionary,please./Can/Could you help me ,please?/Excuse me,could you….?etc.
Vocabulary : clap , hop, shack, turn, borrow
form of affirmative sentence / negative sentence :V1 or V1+Obj+/Don’t+V1 or Don’t+V1 or Don’t+V1+V1+Obj.
Form of order sentence (affirmative sentence ):Please+V1+Obj. or /V1+Obj+please
(question):Can/Could+you+V1+Obj.+please?
skill / process
Process of language skills for communication-oriented practice. that integration of listening, speaking, reading and writing together.
Quality
1.Have a confident in use languge in communication
2. Use english be well-manneredly , correct follow the place and season and a person.

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Music Dath Clock

เพลง :นาฬิกาตาย บอดี้สแลม
Music :Dath Clock (Bodyslam)

ใบไม้มันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล
Leaves to shed leaves seasonally shift change.
แต่ชีวิตยังไม่เปลี่ยนไป ยังเหมือนเดิมอย่างนั้น
But life does not chang always the same.
*เข็มของนาฬิกาไม่เคยบอกเวลา
*Hand of clock never tell time.
นานแค่ไหน ก็เหมือนเดิมเสมอ
How long is the same.
ตั้งแต่เราจนในวันนี้ ก็มีเพียงเธอ
Since the day we must part I only have you.
**ยังเก็บรักนั้น อยู่ในหัวใจ เธอจะรู้ไหม ฉันยังคงพร่ำเพ้อ
**To keep that love in my heart you know I I'm still talking nonsense.
หลับตาทุกครั้ง ก็ยังเห็นเพียงแต่เธอ
Close my eyes every time. I still see only you.
ฉันยังคิดถึงเธอเสมอ ไม่เคยจะลบเลือน (เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน)
I alway still miss you never delete(as it was not change)
อยากรู้เธอเป็นอย่างไร จากครั้งที่เราแยกทาง
Want to know how about you form we were branch.
อธิษฐานไปอย่างเลื่อนลอย ก็อยากพบเธออีกครั้ง
Wish to absent-mindedly I want to see you again.
*,**

English lesson plan

English lesson plan : Go to the market
Time : 60 minute Level : Primary 5
…………………………………………………………………………

Objective
1. Students can spelling and tell meaning of vocabulary
2. Students can read and answer the question about situation go to the market.
Knowledge
Vocabulary
chicken, strawberries, carrot, cheese, , biscuits,
desert, ice cream ,drinks , pizza,
1.Warm up
1.Teacher teach vocabulary about
-chicken, -strawberries, -carrot, -cheese, , -biscuits,
-desert, - ice cream ,-drinks , -pizza.
2.Teacher tell students to play word Chain Game by students speaking vocabulary that friends speak before and a 1 new of vocabulary.
T : I went to the market. I saw chicken.
S1 : I went to the market. I saw chicken and carrot.
S2 : I went to the market. I saw chicken, carrot and pizza
2.Presentation
A teacher gives a student sees a menu in work sheet.
cake 50 Bath
biscuits 30 Bath
sandwich 20 Bath
chicken 70 Bath
carrot 40 Bath
3.Practice
Teacher give work sheet to students and answer the question to students.
T : How many is milk?
Ss : It’s fifty bath.
T : How much are biscuits?
Ss : They’re thirty bath .
T : How much is cake?
Ss : It’s fifty bath
4.Production
1.Teacher device a student into group work.
2.Students make a Manu by tell price in Bath and present to
in front of a classroom
5.Wrap up
Students and teacher summary a vocabulary.
chicken, strawberries, carrot, cheese, , biscuits,
desert, ice cream ,drinks , pizza,

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Verb Phrases
A verb phrase is a combination of a verb and a particle. The
meaning of some verb phrases can be understood by looking at the verb;
however, others require a little bit of memorization. In addition to this,
some may be separable and others may not.
The verb in this group can help you with the meaning of the verb phrase.
Example
Sandy picks the children up from school.
Noun phrase
Definition:
A word group with a noun or pronoun as its head. The noun head can be accompanied by modifiers, determiners (such as the, a, her), and/or complements. A noun phrase (often abbreviated as NP) most commonly functions as a subject, object, or complement.


Example

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

Step of Klay tobacco

Step of produce Klay tobacco
saving a tobacco leafs
1. Teanya or Yajood is leafs below save stick the soy 5-6 leafs for ripen.
2. Saving the second after save 5-7 day and sweep a sand called Klang orn .
3.Klang kae is saving in third time about 2-3 leafs
4. The top of Klay tobacco it is the best.

Curing a tobacco1. When saving tobacco leafs and prepare a leafs to group then go to curing.
2.For curing tobacco leafs take a banana leaf lay on ground and put a tobacco and lean with house lid by pick tobacco leafs overlay and alternate 3-4 roll until be finished then use banana leafs close once more for protect sunlight and wind light the pace for cure should ventilates air.
Most framers are curing tobacco leafs on the hut and curing 4-5 night for slice.
Drawwing a tobacco leafs
Now a tobacco leafs have rather color yellow from curing then drawing by handful middle stalk and drawing by pull center of leaf go out until the end of leafs still keep a little the end of tobacco leafs and put overlay that be stack,100 leafs to stack .

Coiling a tobacco leafs
Coiling a tobacco leafs are so big first put a tobacco leafs before coiling then put a drawing tobacco about 5-7 leafs and coiling then bind with a rope.
Slicing tobacco


1.Catch a coiling tobacco leafs with lefts hand and catch a knife with right hand.
2.Right hand push a coiling tobacco leafs softly catch a knife by use a sharp of knife to slice.
Sun the tobacco


1.Arrange the tobacco that slice on wood stall weaves by do not thick or thin.
2.By sun a tobacco with one sunlight and must change on and below then shine upon a dew to one night.
Package of tobacco


Make a tobacco by join face to face to piece and package for sell.


Sell

700 to Kilogram
50 to piece
Produce of tobacco is old occupation of population of Tumbon Klay and near area Aumpur Thasala of Nakhon Si Thammarat.This occupation be regarded as folk wisdom that an ancestor created for use in household and sell for money to live

Equipment of Klay tobacco

Equipment of Klay tobacco
1.Wood stall weaves
2.Big knife and Crossbeam


3.Plastic Rope

Klay Tobacco


History of klay tobacco
Klay tobacco was grown in Tumbon Klay Aumpur Thasala Nakhon Si Thammarat Province and were most popular in area that know in quality and have soft line, dark color and famous in taste ,acridly smell and have very drunkenness from property of tobacco is pride with farmer.
At the beginning about one 100 years ago a villagers 7o-80 years old told that when was born they see ancestor were planted Klay tobacco and Klay tobacco was spread in near Tumbon such as Tumbon Sakeaw,Tumbon Kraror. Villagers were planted almost every the household use for smoke with Jag leafs in household and entertain the visitors or neighbor.วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

การพับไก่
The Beautiful Clock Bantam
Inventory for use
1. Poster paper ,color cream ,red, orange, dark green, light green
2.Latax glue
3.Roll eyes
Step
1.Cut the body with cream poster paper follow model 1 piece and join face to face follow dashed line.
2.Cut the dewlap of chicken goose, crest and mouth follow model that kind to 1 piece and join face to face follow dashed line.
3.Cut inside chicken tail with orange poster paper and cut outside chicken tail with red poster paper follow kind to 2 piece that use keen end of the roundabout cut to a trace join face to face up and down follow dashed line.
4.Cut inside wing with dark green poster paper and cut out side wing with light green follow model kind to 2 piece use keen end of the roundabout cut follow dashed line to trace and join face to face up and down.

Leaning Log In Class

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

Leaning Log In Class

Translation Headline English
In transalation English News have process are we should know sturcture
and use background knowladge.So the sturcture of English News are.....
Transalation Heading English News
1.+N+V-ing
such as Exports gai
FCT speeking yen loan in Japan
2.+=v-ed Pเป็นรูปที่ตัดมาจากกริยารูปกรรมวาจก ซึ่งบอกว่าประทานเป็นผู้รับผลของการกระทำ
such as Thai held in Malasia
Govt troop encircled
3.+N+Prep.P.
such as Major cuts in budgrt
Arm catch in Songkhla
4.N+to V.P. i รูป to V.P.เป็นรูปที่ตัดมาจากรูปเดิมของ (is,am,are) to verb ซึ่งบอกว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้น
such as New fund ton ease lone problem
Cement export to begin this mount
This maintion above is knowladge from translstion News with me and every body.I thing that translation is improtant in learning language and we can devolop various skills.

News


Mark decrease the knot world heritage

January 3 at the Government House Mr. Abhisit Vejjajiva Prime Minister get be interviewed to proceeding policy that relation international between Thailand-Cambodia ,that the important of aim is did not want to saw the tension between two country, which the way that Thailand presented were did not gave about world heritage came to a problem ,by he has consulted with the Cambodia, that will give the responsible man come to talk for do not heritage world knot is conflict ,How get? Which Mr.Sungann ,Deputy Prime Minister and Cabinet Minister Permanent Prime Minister of Cambodia office will come to meet Mr.Suwit Khunkitti ,Cabinet Minister of the resource of the nature and the environment on this January.
Prime Minister has told that we hope that at least will have the progress do not want to get in trouble of tension in the heritage world committee meeting in this June and he still no meeting with Majesty Hunzen Prime Minister of Cambodia at this period ,but we were sure to meet in the meeting of Asian.
Mr.Suthaep Thuengsuban Deputy Prime Faction Stability Minister was mention Cambodia be dissatisfied Thai Government move committee border meditation shares Thai-Cambodia (JBC) go out several times that must explain to Cambodia understand in result ,in order that, while Mr Sungan Deputy Prime Minister of Cambodia will come to meet and consult with Mr.Suwit Khunkiti in issue world heritage still unfinished he will be speak with Mr.Songann about distribution the border, because remedy a problem is nothing better than speaking.

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

เพลง คืนใจให้กัน


Music: Return the mind
Artist: Tukkatan Choolada
Words of a song

..............................................................
What was happened with we love?
This good in the old day , long ago is very lessen.
Like don’t care , how I am feel he not interested.
Try asked the heart ,Are you still love me ?
A little finger has ever to hook always , saw saw you.
pretend hold the things is busy.
The time walk together ,you are walks far me like would not to get close.
You make me can feel that you associate me with word endure .
*If love then make an effort , as a result return the heart .
Tell the thing that you want come out time.
If you think we are not sure, as a result don’t live because care a word of person.
If love travel the end of the road , otherwise we must terminate the relationship.
**Wait the answer that you keeps, when ready to go.
Help explain with me, when?
that your heart begin have not ,everything happen because me .
Or you are that change your mind.
Since you hart start no together.
Everything happen because me or that you.....are chang your mind.

*,**(same)เพลง:คืนใจให้กัน
ศิลปิน :ตักแตน ชลดา

เนื้อเพลง
................................................................................
เกิดอะไรกับความรักเรา
สิ่งดีนี้ในวันเก่านานเข้าก็ยิ่งจืดจาง
เหมือนไม่แคร์กัน ฉันรู้สึกยังไงก็ช่าง
ลองถามหัวใจดูบ้าง ว่ายังรักกันอยู่มั้ย
นิ้วก้อยที่เคยเกี่ยวกันเสมอ
ดูซิดูเธอแกล้งทำเป็นถือข้าวของวุ่นวาย
ยามเดินด้วยกันก็เดินห่างฉันเหมือนไม่อยากใกล้
เธอทำให้ฉันเหมือนรู้สึกได้ ว่าคยฉันไปด้วยคำว่า ทน
*ถ้ารักกันไปแล้วฝืน ก็คืนหัวใจให้กัน
บอกสิ่งที่เธอต้องการออกมาสักหน
หากคิดว่าเราไม่ใช่ ก็อย่าอยู่ไปเพราะแคร์คำคน
หากรักเดินทางมาสุดถนน งั้นเราสองคนคงต้องเลิกกัน
**รอคำตอบที่เธอเก็บไว้
เมื่อพร้อมจะไปช่วยอธิบายกับฉัน
ตั้งแต่ตอนไหนที่หัวใจเธอเริ่มไม่มีกัน
ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะฉัน หรือเธอนั้นเป็นคนเปลี่ยนใจ
ตั้งแต่ตอนไหนที่หัวใจเธอเริ่มไม่มีกัน
ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะฉัน หรือเธอนั้น...เป็นคนเปลี่ยนใจ
*,**(ซำ)