ค้นหาบล็อกนี้

ผีเสื้อ

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Leaning Log In Class

Learning log in class
In this week we can learn to translate in class. We must have knowledge of grammar. And this week, teachers taught in Tense.
Tense(present/past/future)
Apspects:การณ์ลักษณะ(มุมมองของผู้พูดที่มีต่อสถานการณ์ เหตุการณ์นั้นๆ เช่น ผู้พูดพูดว่า เสร็จสิ้นแล้ว, กำลังเกิดขึ้น, หรือเกิดขึ้นซ้ำๆ)
1.Progressive aspects
1.1กำลังดำเนินอยู่ เช่น She was sleeping.
1.2เหตุการณ์เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็ว แต่เกิดขึ้นซ้ำๆเช่น The boy hitting my dog.
1.3เหตุการณ์ที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เช่น I am writing a book on globle warming.
1.4เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว เช่น She is living in London.
2.Perfective aspect
1.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว เชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือเวลาภายหลัง
-The thief had run away when the police arrired.
2.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และดำเนินอยู่ถึงปัจจุบัน
-We have lived in Japan since last year.
3.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยไม่ระบุเวลาแน่ชัด
-I have been to Indain.
4.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และยังส่งผลในปัจจุบัน
-He has cut himself. I have eaten rice.

Example
1.Most people believe that dogs are man's bedt friends.
2.At present the unemployment in Thailand is stands 28 percent.
3.My sister drinks a glass of water everymoning.
4.When I was young, I drank a glass of milk everyday.
5.Nid called me a few days ago.
6.Since Noi quit the job, she has never called me.
7.The government has announced an increase in oil price.
8.A:Lek has been to Japan twice.
B:Yai has gone to the states and will be back.
9.You have been working hard. Now you should rest.
10.While I was waiting for see the docter I read two magazines.
11.When I went into the living room, my husband was waching news.
12.When I went into the living room, my husband had watched the news.
13.Sak had been smoking for give

1 ความคิดเห็น: